ΕΛΕΤΡΟ Α.Ε.
ΤΡΩΩΝ 19Α
121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλ.: 2105755870
Fax: 210 5755365
Email: eletro@otenet.gr